Kampania zakończona sukcesem!Z wielką radością pragniemy poinformować, że kolejna edycja kampanii „Twoja lilia w Fatimie” zakończyła się wielkim sukcesem. Tym razem w imieniu wiernych z Polski mamy przyjemność złożyć w Kaplicy Objawień w Fatimie aż 3139 białych lilii! Jest to równocześnie rekordowa liczba kwiatów, które za sprawą tej internetowej kampanii możemy podarować Matce Bożej, dlatego tym bardziej dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w to wielkie dzieło. Imiona i nazwiska uczestników akcji, którzy wyrazili taką chęć, już niedługo trafią na ozdobny zwój, który wraz z liliami złożymy w Fatimskim Sanktuarium.

Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi
tyle lilii ofiarujemy w Kaplicy Objawień w Fatimie
Biała lilia, czyli czystość
i majestat
Lilia to kwiat niezwykły i jeden z najbardziej znanych symboli Maryjnych. Jej biały kolor od wieków symbolizuje czystość, niewinność i dziewictwo, a także niezwykły majestat, chwałę i doskonałość. Dlatego też z tym pięknym, Maryjnym kwiatem związana jest nasza kampania.
Tak, chcę ofiarować lilię
Matce Bożej
Twoje nazwisko
w Kaplicy Objawień w Fatimie
To nie wszystko! Jeśli tylko chcesz, oprócz tego, że ofiarujesz swoje lilie Matce Bożej, Twoje imię i nazwisko może znaleźć się w Kaplicy Objawień w Fatimie – świętym miejscu, gdzie ponad 100 lat temu Maryja objawiła się trojgu pastuszkom.
Jak to zrobić?
Odmów Akt poświęcenia się Niepokalanej św. Maksymiliana Marii Kolbego, który znajduje się na dole tej strony. W ten sposób zawierzysz Maryi siebie i swoich bliskich. Nazwiska wszystkich uczestników akcji zapiszemy na ozdobnym zwoju, który wraz z liliami 6 października 2020 roku złożymy w Fatimskim Sanktuarium.
Podaruj lilię Fatimskiej Pani
Zapraszamy do udziału nowej odsłonie akcji: Twoja lilia w Fatimie. Aby podkreślić czystość i świętość Maryi, ale też wynagrodzić wszelkie zniewagi i bluźnierstwa wyrządzone Jej Niepokalanemu Sercu, chcemy oddać cześć Fatimskiej Pani i ofiarować Jej tysiące białych lilii.
Taką lilię możemy przekazać również w Twoim imieniu! Co ważne, to Ty decydujesz, ile kwiatów już 6 października 2020 roku, tuż przed 103. rocznicą Cudu Słońca, podczas którego Najświętsza Maryja Panna potwierdziła prawdziwość Swojego przesłania wobec dziesiątek tysięcy wiernych, ofiarujemy za Ciebie w Sanktuarium w Fatimie. Na wszystkie zamówienia czekamy tylko do 24 września 2020 roku.
Kliknij tutaj
i wyślij Twoją lilię do Fatimy!
Niezwykły e-book Fatimska Pani
Każdy uczestnik naszej kampanii otrzyma również wyjątkowy e-book Fatimska Pani. To 48-stronicowa publikacja, dzięki której:
  • dowiesz się więcej o objawieniach Matki Bożej i Tajemnicach Fatimskich,
  • poznasz Nabożeństwo Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca,
  • przekonasz się, w jaki sposób propagujemy Orędzie Fatimskie wśród Polaków.
Tak uczciliśmy jubileusz stulecia Objawień w Fatimie
W 2017 roku obchodziliśmy Jubileusz 100-lecia objawień Matki Bożej w Fatimie. Chcąc upamiętnić to niezwykłe wydarzenie, ofiarowaliśmy Fatimskiej Pani okazały bukiet 10 000 białych lilii. Akcję wsparło niemal 100 000 osób. Wsłuchując się w prośby naszych Przyjaciół i Darczyńców, w kolejnych latach wznawialiśmy akcję. Tak było też i w tym roku! Łącznie do tej pory wierni z całej Polski podarowali Matce Bożej 20 986 lilii!
Nasze akcje, w których propagujemy Orędzie Matki Bożej, spotykają się z uznaniem opiekunów fatimskiego sanktuarium.W imieniu Rektora Sanktuarium Fatimskiego, ks. Carlosa Cabecinhasa chcemy podziękować za piękne i ważne inicjatywy związane z Objawieniami w Fatimie – czytamy w podziękowaniach.
Edycja 2017
Edycja 2019
Informujemy, ?e Pa?stwa dane osobowe przetwarzane s? przez Stowarzyszenie Kultury Chrze?cija?skiej im. Ksi?dza Piotra Skargi z siedzib? przy ul. Augustia?skiej 28, 31-064 Krakw (administrator danych osobowych), w nast?puj?cych celach: a) w celu wykonania zamwienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Pa?stwa danych w wy?ej wskazanym celu s?u?y podj?ciu dzia?a? przed zawarciem umowy i w wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) w ramach utrzymywania sta?ego kontaktu w zwi?zku z realizacj? celw statutowych, w szczeglno?ci poprzez informowanie o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach spo?ecznych oraz mo?liwo?ciach wspierania dzia?alno?ci Stowarzyszenia Kultury Chrze?cija?skiej im. Ksi?dza Piotra Skargi, c) w ramach wsp?pracy z organizacjami posiadaj?cymi zbli?one cele statutowe, poprzez przekazywanie Pa?stwa danych osobowych tym podmiotom, a w szczeglno?ci Stowarzyszeniu POLONIA CHRISTIANA z siedzib? przy ul. Skawi?skiej 13 lok.13, 31-066 Krakw, d) archiwalnych, gdy jest to niezb?dne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktw dotycz?cych kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie Pa?stwa danych osobowych w celach wskazanych pod liter? b), c) i d) powy?ej uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie przez Pa?stwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie b?dzie mo?liwe wykonanie wskazanych powy?ej celw. Maj? Pa?stwo prawo dost?pu do swoich danych, ich sprostowania, usuni?cia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Maj? Pa?stwo rwnie? prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pa?stwa danych osobowych. Wszystkie te ??dania b?dziecie mogli Pa?stwo zg?asza? na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrze?cija?skiej im. Ksi?dza Piotra Skargi, przy ul. Augustia?skiej 28, 31-064 Krakw z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl. Maj? rwnie? Pa?stwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Pa?stwa danych osobowych mog? mie? rwnie? dost?p podmioty ?wiadcz?ce na rzecz Stowarzyszenia Kultury Chrze?cija?skiej im. Ksi?dza Piotra Skargi us?ugi, w szczeglno?ci hostingowe, informatyczne, wysy?kowe jak i osoby upowa?nione (np. pracownicy). Dane osobowe mog? by? rwnie? udost?pniane innym organizacjom o zbli?onych celach statutowych. Podane dane osobowe mog? by? przetwarzane w sposb zautomatyzowany, w tym rwnie? w formie profilowania. Jednak decyzje dotycz?ce indywidualnej osoby, zwi?zane z tym przetwarzaniem nie b?d? zautomatyzowane. Pa?stwa dane osobowe b?d? przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie Kultury Chrze?cija?skiej im. Ksi?dza Piotra Skargi dzia?alno?ci statutowej, w zwi?zku z ktr? przetwarzane s? Pa?stwa dane osobowe, jednak nie d?u?ej ni? przez okres przedawnienia roszcze? z tytu?u naruszenia przepisw o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Pa?stwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Copyright by Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi